ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κύριο

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 07:44

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30
Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 09 : 00 πμ. στην αίθουσα των γραφείων του ΚΤΕΛ (οδός Λυκούργου, αρ.23 στη Σπάρτη) για συζήτηση και λήψη απόφασης,
πάνω στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τελική ώρα προσέλευσης : 10 : 00 π. μ.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018 και των σχετικών εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.
3. Απαλλαγή κάθε ευθύνης και αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Λογιστών για την χρήση 01/01/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
5. Αιτήσεις, ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.
Η κατοχή μίας (1) μετοχής παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με μία (1) ψήφο.
Κάθε Μέτοχος μπορεί, βάσει εξουσιοδότησης θεωρημένης από την Αρμόδια Αρχή, να αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση άλλον Μέτοχο.
Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ. κ. Μέτοχοι οφείλουν :
Να καταθέσουν τα έγγραφα των Μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα
στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σταθάκος Δαμιανός

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)