MOLAOI - ATHENS // ATHENS - MOLAOI

MOLAOI - ATHENS
TIME MON TUE WEN THU FRI SAT SUN NOTES
06:30 + + + + + +    
08:15 + + + + + + +  
08:45 + + + + + + +  
15:00 + + + + + + +  
18:00 + + + + + + +  
 
 
ATHENS - MOLAOI
TIME MON TUE WEN THU FRI SAT SUN NOTES
06:30 + + + + + + +  
08:30 + + + + + +    
10:30 + + + + + + +  
13:15 + + + + + + +  
16:15 + + + + + + +  
17:15 + + + + + + +